Aanleiding
Belangrijk onderdeel van het duurzaam ontwikkelen van onze polder is het leveren van een bijdrage aan de energietransitie. In lijn met de doelstelling van onze gebiedscoöperatie om als bewoners en ondernemers samen zelf een visie te ontwikkelen en de regie te voeren, nemen we ook dit onderwerp in onze polder ter hand. Dit doen we door actief met de gemeente Woerden mee te denken over de ontwikkelingen in de regio én door zelf initiatief te nemen voor het opwekken van duurzame energie. Ons Zon op Dak-project is daarbij de eerste grote stap.

Doel 
Met het project proberen we bewoners en ondernemers in ons gebied te enthousiasmeren voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en zoveel mogelijk voordeel te halen uit een gezamenlijke aanpak. Ons Polderhart begeleidt en ondersteunt deelnemers in het volledige traject. Van het eerste idee tot en met de fase waarin we straks de panelen in gebruik hebben. We richten ons daarbij zowel op het opwekken van elektriciteit op daken van woningen als op daken van schuren en stallen, waar mogelijk in combinatie met het verwijderen van asbest dakbedekking.

Stand van zaken
Het project is opgebouwd uit drie fasen: de initiatiefase, de haalbaarheidsfase en de realisatiefase. 

Initiatiefase – Afgerond
In deze fase zijn de bewoners en ondernemers uit het gebied in de zomer van 2021 geïnformeerd over het Zon op Dak-project en de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op de daken (woningen en schuren). Het doel was zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor het project en zich te laten aanmelden voor deelname aan de haalbaarheidsfase. Het resultaat: 31 aanmeldingen!

Daarnaast is ook een deel van de geïnteresseerden, de eigenaren van hele grote schuren, begeleid bij het aanvragen van een SDE++ subsidie. 6 deelnemers hebben deze subsidie in oktober aangevraagd.

De provincie Utrecht heeft Ons Polderhart met een subsidie ondersteund bij het uitvoeren van de initiatiefase.

Haalbaarheidsfase – In uitvoering
In de Haalbaarheidsfase worden drie groepen onderscheiden:

 1. Grote daken die in aanmerking komen voor de SDE++ regeling. Dit zijn grote daken vanaf ongeveer 300 panelen die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie waarbij de eigenaar gedurende 15 jaar van de overheid een gegarandeerde stroomprijs ontvangt.
 2. Middelgrote daken die in aanmerking komen voor de salderingsregeling. Dit zijn middelgrote daken waarbij een deel van de energieopbrengst voor eigen gebruik is en het overige wordt terug geleverd aan het net.
 3. Particuliere daken met panelen voor eigen energiegebruik.

Om de haalbaarheid van de realisatie te onderzoeken wordt technisch onderzoek uitgevoerd en worden business cases uitgewerkt. Zo wordt er onder andere constructief onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van de daken en worden aansluitmogelijkheden afgestemd met netbeheerder Stedin. Ook de congestieproblematiek is hierbij uiteraard belangrijk onderwerp van gesprek.

Op basis van de uitgewerkte business cases kunnen de deelnemers vervolgens besluiten over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen.

In de haalbaarheidsfase worden ook aannemers en installateurs voor uitvoering van het project geselecteerd. 

De provincie Utrecht ondersteunt Ons Polderhart met een subsidie bij het uitvoeren van de haalbaarheidsfase. Deze subsidie dekt een groot deel van de kosten.

Uitvoeringsfase – Start gepland in 2022
Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2022 de eerste zonnepanelen van het Zon op Dak-project op de daken in onze polder zullen liggen. Dit gaat gefaseerd. Eerst de daken van de woningen en later de daken van de schuren. De grote schuurdaken vragen vanwege de omvang van de projecten en de aansluiting op het netwerk om meer voorbereidingstijd dan de woningen.

 

Nieuws

 • Nieuwsbericht: Zon op Dak, stand van zaken

  We doen weer verslag volgens de drie type daken die we in het project hanteren: grote daken met SDE++, middelgrote daken met saldering en saldering particuliere daken.

  Groep 1: Grote daken
  Door de zogeheten congestie op het elektriciteitsnet wil en kan Stedin geen grootverbruikers- aansluiting meer maken voor grote zonnedaken. Dat betekent dat de zes boeren wel een toegezegde subsidie voor het terugleveren van stroom hebben, maar niet kunnen gaan terugleveren aan het net.

  Op dit moment is het voor deze boeren daarom alleen interessant om zonnepanelen te leggen voor eigen gebruik, via de bestaande kleinverbruikersaansluiting. In plaats van de 3.000 panelen die op de daken mogelijk zijn wordt dat nu waarschijnlijk beperkt tot circa 600 panelen. Dat is teleurstellend en jammer, maar het is de harde realiteit.

  Er wordt nu eerst ingezet om zo snel mogelijk deze ca 600 zonnepanelen bij deze boeren te leggen. Er is sprake van gekte in de markt van zonnepanelen. Leveranciers kunnen daardoor hun afspraken niet nakomen. Gelukkig hebben we Jan Roest bereid gevonden om offertes te maken voor deze daken.

  Een ander belangrijk element is dat de verzekeraar vereist dat er door een constructeur een zogeheten constructief attest is gemaakt van deze daken.  Ook de constructeurs komen mensen en handen tekort om aan alle vragen te voldoen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk deze attesten op te laten stellen. Dit heeft nu de hoogste prioriteit.

  Groep 2: Saldering bij middelgrote daken
  Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik) hebben van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te kunnen komen. Op één middelgroot dak zou mogelijk een collectief zonnedak komen. Helaas is de subsidieregeling veranderd en is het volgens  ‘Woerden Energie’, een lokale energiecoöperatie, niet meer interessant om een coöperatief zonnedak te ontwikkelen. Ons Polderhart onderzoekt nog of er toch  mogelijkheden zijn.

  Groep 3: Saldering bij particuliere daken
  Door de gekte op de zonnepanelen markt zijn de door ons geselecteerde leveranciers hun afspraken veelal niet nagekomen. Ook voor de particuliere daken hebben we Jan Roest bereid gevonden offertes te maken. De particuliere woningeigenaren met interesse in zonnepanelen ontvangen de komende weken een offerte voor zonnepanelen en installatie. Wilko Kistemaker is beschikbaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via wkistemaker@gmail.com

 • Familie van Soest was net op tijd

  Velen zullen het al gezien hebben. De afgelopen tijd zijn er bij de Familie van Soest op de Gerverscop honderden zonnepanelen gelegd en is er een transformatorhuisje gebouwd. De aanvraag voor een grootverbruikersaansluiting was al ingediend, vóórdat Stedin hiermee stopte vanwege de congestie. Daardoor is zijn deze panelen nog wel mét een grootverbruikersaansluiting aansloten door Stedin. Inmiddels zijn de 384 zonnepanelen gelegd en wordt er op elke dag heel wat duurzame stroom opgewekt. Een felicitatie waard!

  Velen zullen het al gezien hebben. De afgelopen tijd zijn er bij de Familie van Soest op de Gerverscop honderden zonnepanelen gelegd en is er een transformatorhuisje gebouwd. De aanvraag voor een grootverbruikersaansluiting was al ingediend, vóórdat Stedin hiermee stopte vanwege de congestie. Daardoor is zijn deze panelen nog wel mét een grootverbruikersaansluiting aansloten door Stedin. Inmiddels zijn de 384 zonnepanelen gelegd en wordt er op elke dag heel wat duurzame stroom opgewekt. Een felicitatie waard!

  De 384 zonnepanelen van Hans zijn onlangs aangesloten

 • Nieuwsbericht: Zon op Dak, stand van zaken

  We doen weer verslag volgens de drie type daken die we voor het project hanteren: grote daken met SDE++, middelgrote daken met saldering en particuliere daken met saldering.

  Groep 1: SDE++ bij grote daken
  Alle aangevraagde SDE++ subsidies voor onze polder zijn toegekend! De subsidie voor alle 6 grote daken (ruim 3.000 panelen) is toegekend. Vrijdag 11 maart is met deze dakeigenaren een bijeenkomst in de molenvoet geweest en is met elkaar gesproken over de vervolgstappen. Het bureau SoftEnergy, met veel ervaring in dit soort trajecten, was aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

  Goed om te zien hoe deze 6 boeren met grote daken en de SDE++ subsidie op zak dat gezamenlijk oppakken. Ze willen het liefst zo snel mogelijk zonnepanelen voor eigen gebruik. Bij de realisatie komen nog genoeg vragen die beantwoord gaan worden, zoals: is de constructie van het dak wel sterk genoeg?, hoe zit het me de verzekering?, en kan het wellicht ook in stappen?

  Foto: Bijeenkomst eigenaren grote daken

  SoftEnergy zal in april een zogeheten Quick scan bij hen gaan uitvoeren om, afhankelijk van het aantal zonnepanelen, eigen gebruik etc. de verschillende scenario’s in kaart te brengen.
  Bovendien worden de dakconstructies onderzocht, zodat er een zogenaamd constructeursattest kan worden afgegeven. Ons Polderhart heeft hierover contact met de gemeente gelegd, en die hebben constructietekeningen opgezocht en klaargelegd voor het bezoek van een constructeur. Op 22 april is de volgende bijeenkomst in de molenvoet van deze 6 grote dakeigenaren, om op basis van de uitkomsten van de Quick scans volgende stappen te zetten.

  Groep 2: Saldering bij middelgrote daken.
  Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik) gaan binnenkort van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te kunnen komen.
  Op één middelgroot dak komt mogelijk een collectief zonnedak. Dit gaat via ‘Woerden Energie’ lopen, een lokale energiecoöperatie. In zo’n coöperatief zonnedak kunnen omwonenden voor een deel financieel participeren met een gunstig rendement.

  Groep 3 Saldering bij particuliere daken.
  Ook voor de particuliere daken is de leveranciersselectie afgerond. Ons Polderhart heeft 3 goede leveranciers geselecteerd die offertes gaan uitbrengen. Alle 13 particuliere woningeigenaren met interesse in zonnepanelen ontvangen van deze leveranciers de komende weken een offerte voor zonnepanelen en installatie. Op basis hiervan kunnen zij een keuze maken welke leverancier hun voorkeur heeft. Wilko Kistemaker is beschikbaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via wkistemaker@gmail.com.

 • Nieuwsbericht: Zon op Dak, congestie op elektriciteitsnet

  Netwerkproblemen bij Tennet en Stedin verstoren het realiseren van zonnepanelen op grote daken.

  Zoals vaak in het nieuws zijn er zogenaamde “congestie” problemen op het elektriciteitsnet, het net loopt vol. Grootverbruik-aansluitingen voor teruglevering van zonne-energie op het elektriciteitsnet kunnen niet zomaar meer worden aangesloten. Kleinverbruik aansluitingen zijn (nog) geen probleem, en daar kunnen wel 200 (of soms 400) panelen op geplaatst worden.

  Om ervoor te zorgen dat we in onze polder toch ongehinderd verder kunnen wil Ons Polderhart samen met Stedin een zogenaamde “pilot” opzetten . Met ’Energie van Utrecht’ {de koepel van energiecoöperaties in de provincie), ‘Stedin’ wil Ons Polderhart gezamenlijk een “ gebiedsgerichte energie benadering” voor onze polder uitwerken. Hoe sluit je het gezamenlijke potentieel van enkele duizenden panelen en een aantal kleine windmolens in onze polder, zo optimaal mogelijk aan op het elektriciteitsnet? Met Stedin willen we heel concreet nagaan hoe we oplossingen voor kunnen vinden, zodat ook onze grote zonnedaken goed op het net aangesloten kunnen worden. Oplossingen bijvoorbeeld via energieopslag en het zoveel mogelijk lokaal gebruiken van de opgewekte energie. Daarover later meer. Het volgende overleg met Stedin hierover vindt plaats op 24 maart.

  Heb je vragen of suggesties over het bovenstaande? Stuur dan een mail naar info@onspolderhart.nl  onderwerp grote zonnedaken, of bij onze projectleider via wkistemaker@gmail.com.

 • Nieuwsbericht: Zon op Dak, stand van zaken

  Er zijn weer stappen gezet op weg naar de opwek van groene energie in onze polder. De aanpak van Ons Polderhart is bijzonder omdat een gezamenlijk plan wordt opgebouwd van de totale groene stroom opwek in de polder. Dit is voor de netbeheerder Stedin waardevol om de infrastructuur te kunnen voorbereiden en investeringen beperkt te houden door bijvoorbeeld transformatoren en kabels optimaal aan te leggen. Er is hierover regelmatig afstemming met Stedin. Omdat er nu in de provincie Utrecht problemen zijn met terug leveren van zon en wind energie op het hoogspanningsnet, ook wel congestie genaamd, is dit contact tussen Stedin en Ons Polderhart nog belangrijker. Ook zorgt onze aanpak voor bundeling van kennis en van de vraag richting leveranciers zodat een aantrekkelijke aanbod mogelijk wordt. Ten slotte wordt met de gemeente Woerden afgestemd over de polder brede energietransitie. Door het samen te doen staan we sterker!

  In het project Zon op Dak onderscheiden we drie groepen:

  Groep 1: SDE++ bij grote daken
  Met 6 grote dak eigenaren is een SDE++subsidieaanvraag voorbereid en ingediend. Dat kan wel 3.000 Panelen gaan opleveren! De subsidietoekenning volgt begin 2022. Er wordt nu met constructeurs contact gelegd voor het doorrekenen van de draagkracht van grote daken voor de plaatsing van de zonnepanelen. Bij recente schuren kunnen dit ook de berekeningen zijn die bij de bouw gemaakt zijn. Deze berekeningen zijn van belang om ervoor te zorgen dat deze grote daken de zonnepanelen kunnen dragen, en ook  verzekeraars stellen eisen aan draagkracht van daken en veiligheid van zonnepaneel systemen.

  Groep 2: Saldering bij middelgrote daken
  Momenteel zijn de eigenaren van grote schuurdaken in beeld die mogelijk een coöperatief zonnedak willen realiseren. Hiervoor is samenwerking met de Energie coöperatie Woerden Energie opgestart, die ervaring hebben met coöperatieve daken. Dit gaat om een circa 300 panelen waar omwonenden in kunnen participeren. Woerden Energie neemt contact op met de  betreffende eigenaren.

  Groep 3: Saldering bij particuliere daken
  Onze projectleider Wilko Kistemaker heeft 14 leden bezocht voor de inventarisatie en mogelijkheden van zonnepanelen op woningen en schuren bij particulieren. Totaal gaat dit om circa 450 panelen. Op basis daarvan heeft Wilko bij 5 kandidaat leveranciers voor zonnepaneel installaties informatie opgevraagd. Hieruit worden er 2 geselecteerd die begin 2022 dan offertes zullen uitbrengen. Elk van de 14 leden krijgt van de 2 geselecteerde leveranciers een offerte. Op basis waarvan zij zelf een besluit
  kunnen nemen. Wilko blijft beschikbaar voor vragen en om mee te denken. Het is de bedoeling dat deze zonnepanelen in het voorjaar van 2022 op de daken liggen.

  Tot slot wordt een oriëntatie op kleine windmolens voorbereid. Een excursie van belangstellenden uit onze polder bij een eigenaar van een kleine  windmolen zal in het 1e kwartaal georganiseerd worden. Een uitnodiging hiervoor kun je in januari verwachten.